Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stargardzie

Zarząd Powiatowy w Stargardzie

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Stargardzie weszli:

 1. Dh Krzysztof Kardasiewicz – prezes
 2. Dh Wojciech Ukleja – v-ce prezes
 3. Dh Andrzej Majdziński – skarbnik
 4. Dh Piotr Dolata – sekretarz
 5. Dh Mariusz Oprzała – członek prezydium
 6. Dh Krzysztof Biernat – członek prezydium
 7. Dh Marek Kałuziak – członek prezydium
 8. Dh Wojciech Majsakowski – członek prezydium
 9. Dh Piotr Malcer – członek prezydium
 10. Dh Zdzisław Wesołowski – członek zarządu
 11. Dh Czesław Wiechciński – członek zarządu
 12. Dh Dariusz Zagrodzki – członek zarządu
 13. Dh. Ireneusz Rogowski – członek zarządu
 14. Dh. Wojciech Siergiej – członek zarządu

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału Powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał zjazdu oddziału powiatowego i zwierzchnich władz Związku,
 2. rozpatrywanie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego w powiecie,
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu oddziału powiatowego,
 5. zawieszanie uchwał zjazdów oddziałów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 6. ustalanie liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 7. wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału wojewódzkiego i odwoływanie ich,
 8. podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,
 9. podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu oddziału powiatowego.

 

Do kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku,
 2. nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów gminnych,
 3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
 4. uchylanie uchwał zarządów oddziałów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 5. rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów gminnych,
 6. inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
 7. przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.