I Edycja konkursu na najlepszą OSP, MDP, najlepszego Działacza i Strażaka w województwie zachodniopomorskim

Dodano: 2 marca 2018

Szanowni Druhny i Druhowie,

OW ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego uruchamia konkurs na najlepszą OSP, MDP, Najlepszego Strażaka oraz Działacza. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

 

REGULAMIN KONKURSU

 I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

2.Konkurs zorganizowany jest dla strażaków ochotników, jednostek OSP i MDP z województwa zachodniopomorskiego.

3.Konkurs zorganizowany jest w czterech kategoriach dla:

  • najlepszej Jednostki OSP z podziałem na:

– jednostki z KSRG i

– jednostki z poza KSRG

  • najlepszego Strażaka Ochotnika,
  • najlepszego działacza,
  • najlepszej MDP wraz z opiekunem.

4.W każdej kategorii przewidziana jest nagroda główna oraz wyróżnienia.

5.Konkurs będzie organizowany cyklicznie, laureaci wyłaniani będą raz w roku.

II.Cel konkursu

Celem konkursu jest prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących jednostek OSP.

Wspieranie i promowanie aktywności strażaków ochotników i jednostek OSP w dziedzinie bezpieczeństwa oraz działalności społecznej i kulturalnej.

Promowanie i poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Promowanie   ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładów pracy.

Promowanie działalności   straży pożarnych uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i docenienie ofiarności ochotnika strażaka.

 

III.Warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy

1.Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie osoby pełniące funkcję czynnych strażaków ochotników w OSP oraz wszystkie czynnie funkcjonujące jednostki OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego, aktywni działacze i MDP wraz z opiekunem.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest przesłorganizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP R   ul. Tkacka 54, 70-556 Szczecin

3.Zgłoszenia do Konkursu należy składać za pośZarządu Oddziału Powiatowego, który zaopiniuje i prześle maksymalnie po trzy zgłoszenia z każdej kategorii.

4.Do Zarządu Powiatowego zgłosić mogą:

 a)Jednoosobowo Prezes ZOG,Gminny Związku, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Prezes OSP, Naczelnik Jednostki OSP;

b)Strażacy z jednostki OSP- nie mniej niż 3 osoby wchodzące w jej skład;

c)Starosta, Burmistrz, Wójt;

d)Rada Powiatu i Rada Gminy- radni tych organów – nie mniej niż 3 osoby;

e)Sołtys lub Rada Sołecka;

f)Fundacje, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich;

g)mieszkańcy sołectw – nie mniej niż 3 osoby;

na formularzach stanowiących załącznik nr 1,2,3,4 do Regulaminu.

5. dostępne będą na stronie internetowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego http://www.szczecin.zosprp.pl

6.Do formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1,2,3,4 Regulaminu) mogą być dołączone materiały dodatkowe w postaci np.:

prezentacji multimedialnej,

materiału filmowego,

materiał audio,

fotografii.

 IV. Ocena zgłoszeń

1.Przesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową , która wyłnajlepsze i najciekawsze zgłoszenia z każdej kategorii. Podstawą oceny będą przesłane formularze.

2.Komisja Konkursowa ma prawo sprawdzenia czy dane są zgodne z formularzem zgłoszeniowym.

3.Komisję Konkursową powołuje Prezydium ZOW ZOSP RP.

4.dla Najlepszej Jednostki OSP   oceniane będą między innymi:

staż jednostki,

ilość członków,

kategoria JOT i ilość członków JOT,

stan wyszkolenia wg etatów dla danej kategorii JOT,

liczba drużyn młodzieżowych OSP,

osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP (pozyskiwanie środków finansowych np. na remonty strażnic, wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo- gaśniczy, w tym samochody),

wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej wg etatu JOT,

aktywność jednostki OSP– udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych (ilość zdarzeń),

współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym (aktywność podczas imprez gminnych, regionalnych i innych),

zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP,

podtrzymywanie tradycji i historii polskiego pożarnictwa (udział w zawodach sportowych, ratowniczo – gaśniczych i innych zajmowane miejsce oraz organizacja zawodów czy imprez o charakterze strażackim, aktywność na stronie internetowej, prowadzenie kroniki jednostki, orkiestry, zespoły, sztuka ludowa),

działalność prewencyjna i zapobiegawcza oraz promowanie bezpieczeństwa (prowadzenie i udział w ćwiczeniach, szkoleniach, instruktażach, pokazach sprzętu, pogadanki, działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, eliminowania zagrożeń i wypadków na terenie objętym działaniem jednostki OSP, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie poszczególnych gospodarstw i całej miejscowości, udział w tworzeniu programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalności człowieka).

5.Dla Najlepszego Strażaka Ochotnika   oceniane będą między innymi:

staż jako wyznacznik funkcji społecznej w jednostce OSP, odznaczenia,

uczestnictwo w ilości zdarzeń i postawa podczas akcji ratowniczo- gaśniczych,

wiedza specjalistyczna – posiadane przeszkolenia OSP, umiejętności praktyczne oraz sprawność fizyczna (udział w imprezach sportowych),

zaangażowanie w codziennej służbie, współpraca z przełożonymi i innymi strażakami, podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy warunków pełnienia służby,

zaangażowanie w działalność społeczną, charytatywną, humanitarną (inicjatywy promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka, a także w miejscu pracy, honorowe krwiodawstwo, ilość oddanej krwi, udział w imprezach organizowanych przez samorządy i inne instytucje).

6.W kategorii MDP oceniane będzie między innymi:

Współpraca z OSP i innymi instytucjami,

Zdobyte specjalności,

Udział w:

– zawodach,

– uroczystościach szkolnych, środowiskowych i strażackich,

– obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

– OTWP,

– konkursach plastycznych i fotograficznych,

Działalność kulturalno-oświatowa,

Działalność historyczna.

 7.W kategorii działacz oceniane będzie między innymi:

Pomysłowość,

Współpraca z PSP, jednostkami samorządowymi szczebla gminnego, wojewódzkiego i centralnego,

Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe OSP,

Pozyskiwanie sprzętu pożarniczego i na potrzeby działalności kulturalno – oświatowych,

Organizowanie działalności kulturalno-oświatowych i historycznych,

Organizowanie imprez: sportowych.  

 V. Terminarz konkursu

1.Przyjmowanie zgłoszeń:

– wypełnione  formularze nr 1,2,3,4   należy dostarczyć do 15 kwietnia każdego roku.

   Zgłoszenia, które nie zostaną złożone lub nadane w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do 30 kwietnia każdego roku nastąpi wybór przez Komisję Konkursową najlepszych zgłoszeń.

3.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka.

4. Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez organizatorów.

5.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów i patronów medialnych.

6.Ogłoszone przez Komisję Konkursową wyniki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VI. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Prezydium oraz ogłoszeniu na stronie internetowej ZOW ZOSP RP woj. Zachodniopomorskiego.

woj. Zachodniopomorskiego.

2.Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

3.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). oraz nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich w m.in. na stronach internetowych Organizatorów. Materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos decydujący posiada Organizator konkursu.

Ze strażackim pozdrowieniem,
Członek Zarządu OP ZOSP RP w Stargardzie
Mariusz Oprzała