Ważne dla OSP włączonych do KSRG. Rozpoczyna się proces przyjmowania wniosków na dofinansowanie.

Dodano: 14 kwietnia 2017

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG na 2017 r. – wnioski

Prosimy OSP w KSRG o pilne zgłaszanie potrzeb w zakresie dofinansowania na wydatki bieżące i inwestycyjne do właściwych Komendantów Powiatowych PSP.  Więcej na stronie >>> zosprp.pl . 

W związku z krótkim terminem opracowania zestawienia potrzeb, prosimy o przedstawienie realnych do zrealizowania propozycji w terminie do dnia 20 kwietnia do godz. 12.00. Propozycje powinny zawierać asortyment wymieniony w tabeli  załączonej do pisma i uwzględniać 20% wkład własny.

 

W roku 2017 dotacje będą realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Źródłem finansowania przedsięwzięć poza środkami zapisanymi w ustawie budżetowej jest też rezerwa celowa na realizację „Programu”.

Rozdział dotacji powinien zostać dokonany niezwykle starannie, gdyż niemożliwym jest  bowiem przesuwanie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

W ramach przedsięwzięć „Inwestycje budowlane (remonty strażnic)” należy planować środki na remonty bieżące i adaptacyjne obiektów strażnic, w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowejNie należy planować w tej pozycji wydatków inwestycyjnych, związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Planowana wielkość dofinansowania w roku 2017 będzie wynosiła >>> tabela

Zgodnie z zasadami od bieżącego roku jednostka OSP musi jedynym posiadaczem rachunku bankowego wskazanego jako właściwy do przekazania środków dotacji, zobowiązana jest do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania publicznego oraz musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną przy podpisywaniu umowy muszą być zgodne z wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wyciąg należy dołączyć do umowy.

            Informujemy również, że dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie będą udzielane dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewidziane na realizację zdania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach wydatków bieżących nie można planować zakup usług w zakresie naprawy i remontu sprzętu (np. konserwacji, przeglądów wymaganych w ramach gwarancji i okresowych, naprawy, remontu sprzętu,  wymiana węży hydraulicznych, remont samochodu).